คู่มือการปฏิบัติงานทั้งหมด

คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่


ปฏิทินการปฏิบัติงานการขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา

 1. หน้าที่ 1
 2. หน้าที่ 2
 3. หน้าที่ 3

คู่มือPVIS


คู่มือการขออนุญาต (ปรับปรุง 30 ธันวาคม 2559)

คู่มือ 13 เรื่อง ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.)

 • สถานศึกษาตั้งอยู่ กทม. ขอความร่วมมือให้ยื่นเรื่องโดยตรงที่ สอช.
 • ส่วนภูมิภาค ให้ส่งเรื่องทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือส่งด้วยตนเอง (กรณีสะดวกเดินทาง)

การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน

 1. บทนำ
 2. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/ยื่นคำขอ
 3. คู่มือการขอแยกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
 4. คู่มือการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
 5. คู่มือการขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
 6. คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
 7. คู่มือการขออนุญาตเพิ่ม/ขยาย หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.
 8. คู่มือการขออนุญาตเปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2
 9. คู่มือการขออนุญาตโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
 10. คู่มือการขอดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (สำหรับโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตในหลักสูตรปกติแล้ว)
 11. คู่มือการขออนุญาตดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 12. คู่มือการขออนุญาตโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน (คลิก---> แบบสรุปรายการหลักฐานการโอนฯ)
 13. คู่มือการขอรับใบแทนใบอนุญาตให้โอนโรงเรียนเอกชนในระบบ
 14. คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร
 15. คู่มือการขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนเอกชน
 16. คู่มือแนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

คู่มือสถานศึกษา/ส่วนราชการ (ปรับปรุง 18 มกราคม 2560)

 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการและสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
 2. คู่มือเรื่องที่เลขาธิการ กอศ. มอบอำนาจให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ขออนุญาต/ขอผ่อนผัน/ขอยกเว้น) จำนวน 5 เรื่อง
  สถานศึกษาตั้งอยู่ กทม. ขอความร่วมมือให้ยื่นเรื่องโดยตรงที่ สอช.
  สถานศึกษาตั้งอยู่ ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นโดยตรงที่ อศจ. ที่สถานศึกษาตั้งอยู่
 3. คู่มือรวมกฎหมายโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
 4. คู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2549

คู่มือ อศจ.

 1. ทะเบียนโรงเรียน
 2. หลักฐานการศึกษา

คุู่มือที่เกี่ยวข้อง

 1. แนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 2. รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 3. คู่มือการใช้งานเมนูผลการเรียน สำหรับโรงเรียน ใน PVIS
 4. คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง 30 ส.ค. 61)

คู่มือการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

คู่มือการดำเนินงานในการรับครู และนักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ตัวอย่าง

 • ตัวอย่างการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ ดาวน์โหลด