All Manual

Enter Title

คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา 

  ดาวน์โหลดที่นี่่

ปฏิทินการปฏิบัติงานการขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา  หน้าที่ 1   หน้าที่ 2  หน้าที่ 3

 

คู่มือการขออนุญาต (ปรับปรุง 30 ธันวาคม 2559)
คู่มือ 13 เรื่อง ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) 
--->สถานศึกษาตั้งอยู่ กทม. 
---> ขอความร่วมมือให้ยื่นเรื่องโดยตรงที่ สอช. 
--->ส่วนภูมิภาค ---> ให้ส่งเรื่องทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือส่งด้วยตนเอง (กรณีสะดวกเดินทาง)

 

 

 

บทนำ

    ปฏิทินการปฏิบัติงาน/ยื่นคำขอ
    
  1   คู่มือการขอแยกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
  2  คู่มือการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
  3  คู่มือการขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
  4  คู่มือารขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
  5  คู่มือการขออนุญาตเพิ่ม/ขยาย หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.
  6  คู่มือการขออนุญาตเปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2
  7  คู่มือการขออนุญาตโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
  8  คู่มือการขอดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (สำหรับโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตในหลักสูตรปกติแล้ว)
  9  คู่มือการขออนุญาตดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 10  คู่มือการขออนุญาตโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน  (คลิก---> แบบสรุปรายการหลักฐานการโอนฯ)
 11  คู่มือการขอรับใบแทนใบอนุญาตให้โอนโรงเรียนเอกชนในระบบ
 12  คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร
 13  คู่มือการขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนเอกชน
 

คู่มือสถานศึกษา/ส่วนราชการ  (ปรับปรุง 18 มกราคม 2560)

1. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการและสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา  

2. คู่มือเรื่องที่เลขาธิการ กอศ. มอบอำนาจให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ขออนุญาต/ขอผ่อนผัน/ขอยกเว้น) จำนวน 5 เรื่อง 
--->สถานศึกษาตั้งอยู่ กทม. ---> ขอความร่วมมือให้ยื่นเรื่องโดยตรงที่ สอช. 
--->สถานศึกษาตั้งอยู่ 
ส่วนภูมิภาค --->ให้ยื่นโดยตรงที่ อศจ. ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

2.1 คู่มือขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (พักค้างคืน)      
2.2 คู่มือขออนุญาตเปิดภาคเรียนฤดูร้อน                                
2.3 คู่มือขออนุญาตเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร                     ภาคผนวก ก.-ง.      
2.4  คู่มือขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครู                แบบบัญชีรายชื่อครูฯ       
2.5 คู่มือขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อลาศึกษาต่อ       
 3.  คู่มือรวมกฎหมายโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน                                    |  เล่ม 1  |    เล่ม 2  |     
 4.  คู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2549      
         

 

 

คู่มือ อศจ.

1.ทะเบียนโรงเรียน

1.1 เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

1.2 เรื่องการถอดถอนผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

1.3 เรื่องการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงนายทะเบียน

1.4 เรื่องการแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ

1.5 เรื่องการขอข้อมูลโรงเรียน

1.6 เรื่องการคัดสำเนาใบอนุญาตต่าง ๆ 

1.7 เรื่องการขอหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน

2.หลักฐานการศึกษา

2.1 เรื่องการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

2.2 เรื่องการออกหนังสือรับรองความรู้ 

2.3 เรื่องการออกใบแทนประกาศนียบัตร 

2.4 เรื่องการคัดสำเนาวุฒิการศึกษา 

2.5 เรื่องการออกหนังสือรับรองรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

2.6 เรื่องการออกหนังสืออนุมัติซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนและแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร

      - ขั้นตอนการขออนุมัติซื้อแบบพิมพ์ฯ  (ส่วนกลาง) 

       - ขั้นตอนการขออนุมัติซื้อแบบพิมพ์ฯ (ส่วนภูมิภาค)  

      - (ตัวอย่าง) แบบรายงานการซื้อและการใช้แบบพิมพ์ฯ  

2.7 เรื่องการจัดส่งหลักฐานการศึกษา กรณีโรงเรียนดำเนินการ 

2.8 เรื่องการจัดส่งหลักฐานการศึกษา กรณีโรงเรียนเลิกกิจการ

2.9 การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) หลักสูตร ปวช. พ.ศ.2556 และ หลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2557 

 


คู่มือการปฏิบัติงานด้านหลักฐานการศึกษาและทะเบียนโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา


คุู่มือที่เกี่ยวข้อง

1. แนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3.  คู่มือการใช้งานเมนูผลการเรียน สำหรับโรงเรียน ใน PVIS

4.  คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

    หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง 30 ส.ค. 61)

    คู่มือการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

 คู่มือการดำเนินงานในการรับครู  และนักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ ดาวน์โหลด