Video

บันทึกการประชุม อบรม

การประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา

 พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ
โดย ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์

ดูใน youtube

[Part 1]

ดูใน youtube

[Part 2]

ดูใน youtube

"ปฏิรูปการศึกษากับอนาคตอาชีวะเอกชนไทย " 

 

ดูใน youtube

การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ใช้ระบบ PVIS 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ดูใน youtube

การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ใช้ระบบ PVIS 
​วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ดูใน youtube