1. แบบคำขอการขออนุญาต (ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)

2. แบบฟอร์มและแบบคำขอหลักฐานการศึกษา/ข้อมูลโรงเรียน

3. แบบฟอร์มและคำอธิบายการกรอกหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา

(ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)

3.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1)

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 (รบ.1 ปวช.45)
 2. หลักสูตรประกาศนียบัชาชีพ พ.ศ. 2556 (รบ.1 ปวช.56)
 3. หลักสูตรประกาศนียบัชาชีพ พ.ศ. 2562 (รบ.1 ปวช)
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 (รบ.1 ปวส.46)
 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 (รบ.1 ปวส.57)

3.2 ประกาศนียบัตร

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3.3 แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สำเร็จการศึกษา (รบ.2)

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557

3.4 แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557