เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินการจัดการและนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยตามสาระการเรียนรู้(GPA) ในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน(PVIS)


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัด

เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินการจัดการและนำเข้าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยตามสาระการเรียนรู้(GPA) ในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน(PVIS)

  1. เอกสารประกอบการประชุม ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
  2. รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
  3. แบบรายงานผลการส่งคืนเงินอุดหนุนแต่ละประเภทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

การอบรมการจัดทำเอกสารการอบรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. เอกสาร รองเลขาฯประชาคม
  2. เอกสาร ผอ.เริงจิตต์ บรรยาย
  3. เอกสาร ผอ.ผ่องพรรณ เล่ม คู่มือประเมิน ปวช.ปวส.2559
  4. เอกสาร ผอ.ก้านทิพย์

การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการอาชีวคึกษา