เกี่ยวกับเรา

Enter Title

วิสัยทัศน์

                   “สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน จะเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพเป็นเลิศ”

 

พันธกิจ

                   1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

                   2. จัดทำแผนพัฒนา การจัดการอาชีวศึกษาเอกชน

                   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน และการฝึกอบรมวิชาชีพ

                   4. ส่งเสริม พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเอกชน

                   5. ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

 

บทบาทหน้าที่ ของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน

                   1. ศึกษา วิเคราะห์การดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา

                   2. วางแผน  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเอกชน

                   3. บริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอาชีวศึกษาเอกชน

                   4. กำกับ  ดูแล  การจัดการอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

                   5. เป็นศูนย์บริการข้อมูลและทะเบียนกลางการอาชีวศึกษาเอกชน

                   6. ควบคุม บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง