ปฏิทิน

ปฏิทิน

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา

สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา

 

ที่

เรื่อง

กำหนดยื่นเรื่อง

หมายเหตุ

1.

ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ให้ยื่นล่วงหน้า 200 วัน

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ของปีการศึกษา

ที่จะขอเปิดทำการสอน (ประมาณเดือนตุลาคม)

 

 

 

 

2.

ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง

 

 

 

2.1 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงความจุนักเรียน

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์

 

 

2.2 การขอย้ายสถานที่ตั้งสถานศึกษา

ไม่กำหนด

 

 

2.3 การขออนุญาตใช้และเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียน

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์

 

 

2.4 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งรายการอื่น

      - เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อ และตราของสถานศึกษา

      - เพิ่ม – ลด ที่ดินของสถานศึกษา

- ลด – เพิ่มและขอใช้อาคารเรียน/อาคารประกอบ

- เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตการขออนุญาต

- เปลี่ยนแปลงวันทำการสอนและวันหยุดประจำสัปดาห์ ฯลฯ

ไม่กำหนด

 

3.

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ส่วนที่ 2

 

 

 

3.1 ขอเพิ่มหลักสูตร ปวช. ปวส.

 

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน

ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์
ของปีที่จะขอเปิดทำการสอน

 

 

 

3.2 สำหรับการขออนุญาตเปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน

ไม่เกินวันที่ 1 กันยายน
ของปีการศึกษา
ที่จะขอเปิดทำการสอน

 

 

 

 

4.

ขออนุญาตโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ไม่กำหนด

 

5.

ขออนุญาตเลิกดำเนินกิจการโรงเรียน

ให้ยื่นล่วงหน้าก่อน
สิ้นปีการศึกษาอย่างน้อย 120 วัน

 

6.

ขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

ไม่กำหนด

 

7.

ขอรับใบแทนใบอนุญาตให้โอนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ไม่กำหนด

 

8.

ขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน(ภายในประเทศ)

ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันที่
ออกเดินทาง15 วัน

 

 

9.

ขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร

ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันที่ออกเดินทาง 15 วัน

 

10.

ขออนุญาตเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วันไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปีที่จะขอเปิดทำการสอน

 

11.

ขออนุญาตเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน

ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน

 

12.

ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครู

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน

ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์
ของปีที่ถูกเรียกเข้ารับการตรวจเลือก

 

13.

ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อลาศึกษาต่อ

ทันทีหลังเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการและจับได้สลากแดง

 

 

 

 

 

 

กลุ่มทะเบียนและหลักฐานการศึกษา

ที่

เรื่อง

กำหนดยื่นเรื่อง

หมายเหตุ

1.

การจัดส่งแบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา
(ปพ.3 ปวช.45 / รบ.2 ปวช.56 / รบ.2 ปวส.46 / รบ.2 ปวส.57)

จัดส่งภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติผล

- ภาคเรียนที่ 1 ส่งภายในเดือนพฤศจิกายน

- ภาคเรียนที่ 2 ส่งภายในเดือนเมษายน

- ภาคเรียนฤดูร้อน ส่งภายในเดือนมิถุนายน

 

2.

การจัดส่งแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ระดับ ปวช. และ ปวส.

จัดส่งภายใน 45 วันนับจากวันอนุมัติผล

- ภาคเรียนที่ 1 ส่งภายในวันที่ 15 เดือนธันวาคม

- ภาคเรียนที่ 2 ส่งภายในวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม

- ภาคเรียนฤดูร้อน ส่งภายในวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม

 

3.

การขอซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1 ปวช.45 / รบ.1 ปวช.56 / รบ.1 ปวส.46 / รบ.1 ปวส.57)

- โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
ให้ขอซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

หากมีต้องการขอซื้อแบบพิมพ์มากกว่าที่กำหนด ควรพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น

4.

การขอซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร ระดับ ปวช. และ ปวส.

- โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ขอซื้อตามที่จัดส่ง
แบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาและ
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร

- โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ขอซื้อ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

หากมีต้องการขอซื้อแบบพิมพ์มากกว่าที่กำหนด ควรพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น

                                                                   

                                                                   

 

                                                                   

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน

ที่

เรื่อง

กำหนดยื่นเรื่อง

หมายเหตุ

1.

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน

ส่งภายในวันที่  21 เดือนธันวาคม

 

2.

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน

ส่งภายในวันที่  16 เดือนมีนาคม

 

3.

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย  จบไม่พร้อมรุ่น

ส่งภายในวันที่  31 เดือนมีนาคม

 

4.

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย  ภาคฤดูร้อน

ส่งภายในวันที่  27 เดือนพฤษภาคม

 

5.

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ส่งภายในวันที่  16 เดือนมิถุนายน  (30 วัน หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาถัดไป)

 

6.

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบปกติอยู่แล้ว และประสงค์จะจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี

ให้สถานศึกษายื่นเรื่องดำเนินการแจ้งการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี ภายในวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์

 

7.

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคีอยู่แล้ว

ให้สถานศึกษารายงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของปีการศึกษาถัดไป ภายในวันที่ 30 เดือนเมษายน

 

                                                                   

กลุ่มอุดหนุนการศึกษา

 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน

1. ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำปี 
- แบบคำขอ
- แบบ อน.1  อน.2 และ อน.3
(จากระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน : ระบบ PVIS)
- เอกสารประกอบ (เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษา)
ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน (ทุกแห่งที่ขอรับเงินอุดหนุน)
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปีที่ขอเบิก
ภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน (เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 เท่านั้น) ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายนของปีที่ขอเบิก

สรุปผลการขอรับเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
ในจังหวัดจัดส่งให้สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม

ภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

- สรุปผลการขอรับเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค
- เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อขออนุมัติจำนวนนักเรียนและจำนวนสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา......

ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม

ภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม

2. ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ของปีที่ขอเบิก

ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

 

สรุปผลการขอรับเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในจังหวัด
จัดส่งให้สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
ภายในวันที่ 15 มีนาคม

 

- สรุปผลการขอรับเงินอุดหนุนของสถานศึกษา

ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค

- เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษา

ภายในวันที่ 5 เมษายน

3. ยื่นคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามนักเรียนที่มีอยู่จริง ภาคเรียนที่ 1 ของปีที่ขอเบิก

- ตามแบบสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
- ขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) กรณีสถานศึกษาที่จำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีที่ขอเบิกมากกว่าจำนวนนักเรียนตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1

ภายในวันที่ 20 มิถุนายน

สรุปผลการขอรับเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในจังหวัด
จัดส่งให้สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม

 

- สรุปผลการขอรับเงินอุดหนุนของสถานศึกษา

ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค

- เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษา

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม

4. เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (จำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน)
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน

5. ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (แบบขอรับเงิน พ.ค.ศ. และเอกสารประกอบ) ภายในวันที่ 20 มิถุนายน

6. ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (แบบขอรับเงิน พ.ค.ศ. และเอกสารประกอบ) ภายในวันที่ 20 มิถุนายน

7. ส่งคืนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

   - ภาคเรียนที่ 1 จำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน น้อยกว่านักเรียนตามประมาณการที่ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน (ไม่คิดดอกเบี้ย) หากส่งคืนเกินวันที่กำหนดต้องคิดดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับโอนเงิน

   - ภาคเรียนที่ 2 เงินอุดหนุนคงเหลือ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

- ดำเนินการรับคืนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน

ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามแนวปฏิบัติที่กำหนด
- รายงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ดำเนินการรับคืนเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

- แจ้งสถานศึกษาติดต่อส่วนการคลังและพัสดุ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8. ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ขอเบิก ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน

สรุปผลการขอรับเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในจังหวัด
จัดส่งให้สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

 

- สรุปผลการขอรับเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค
- เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษา

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม

9. ส่งแบบสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เป็นค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

รวบรวมและสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ส่งสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

รวบรวมและสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา