Social Links

เกี่ยวกับ สอช.

ติดต่อสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน

ชั้น  4  อาคารสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2282-1976 

แผนที่