คู่มือการปฏิบัติงานทั้งหมด

ปฏิทินการปฏิบัติงานการขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา

 1. หน้าที่ 1
 2. หน้าที่ 2
 3. หน้าที่ 3

คู่มือPVIS


 1. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการและสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
 2. คู่มือเรื่องที่เลขาธิการ กอศ. มอบอำนาจให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ขออนุญาต/ขอผ่อนผัน/ขอยกเว้น) จำนวน 5 เรื่อง
  สถานศึกษาตั้งอยู่ กทม. ขอความร่วมมือให้ยื่นเรื่องโดยตรงที่ สอช.
  สถานศึกษาตั้งอยู่ ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นโดยตรงที่ อศจ. ที่สถานศึกษาตั้งอยู่
 3. คู่มือรวมกฎหมายโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
  • เล่ม 1
  • เล่ม 2
 4. คู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2549


คู่มือการขออนุญาต (ปรับปรุง 30 ธันวาคม 2559)

คู่มือการขออนุญาต 13 เรื่อง สถานศึกษายื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.)

 • สถานศึกษาตั้งอยู่ กทม. ขอความร่วมมือให้ยื่นเรื่องโดยตรงที่ สอช.
 • ส่วนภูมิภาค ให้ส่งเรื่องทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือส่งด้วยตนเอง (กรณีสะดวกเดินทาง)
 1. บทนำ
 2. ปฏิทินการปฏิบัติงาน/ยื่นคำขอ
 3. คู่มือการขอแยกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
 4. คู่มือการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
 5. คู่มือการขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
 6. คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
 7. คู่มือการขออนุญาตเพิ่ม/ขยาย หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.
 8. คู่มือการขออนุญาตเปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2
 9. คู่มือการขออนุญาตโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
 10. คู่มือการขอดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (สำหรับโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตในหลักสูตรปกติแล้ว)
 11. คู่มือการขออนุญาตดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 12. คู่มือการขออนุญาตโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน
 13. คู่มือการขอรับใบแทนใบอนุญาตให้โอนโรงเรียนเอกชนในระบบ
 14. คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร
 15. คู่มือการขออนุญาตเลิกกิจการโรงเรียนเอกชน
 16. คู่มือแนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

คู่มืองานทะเบียนและหลักฐานการศึกษา สำหรับอาชีวศึกษาจังหวัด

 1. ทะเบียนโรงเรียน
  • เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • เรื่องการถอดถอนผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • เรื่องการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงนายทะเบียน
  • เรื่องการแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ
  • เรื่องการขอข้อมูลโรงเรียน
  • เรื่องการคัดสำเนาใบอนุญาตต่าง ๆ
  • เรื่องการขอหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
 2. หลักฐานการศึกษา

 1. แนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 2. รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 3. คู่มือการใช้งานเมนูผลการเรียน สำหรับโรงเรียน ใน PVIS
 4. คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คู่มือการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

คู่มือการดำเนินงานในการรับครู และนักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ตัวอย่าง

 • ตัวอย่างการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ ดาวน์โหลด