ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์ COVID–19 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Created by vecpadmin on 29/12/2564 14:36:40


     สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีรายชื่อตามประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์ COVID–19 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  ​เตรียมความพร้อมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์ COVID–19 ต่อไป

     อนึ่ง สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ไม่มีรายชื่อในประกาศดังกล่าว และยังไม่เคยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ขอให้สถานศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/xJJG6XW3VH3BTgdP9 ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

printrating
  Comments