ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Created by financesom60 on 29/12/2564 9:51:02


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยส่วนการคลังฯ
จะดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

print
rating
  Comments