ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Created by financesom60 on 22/12/2564 10:29:45

1. สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเบิกได้เฉพาะ ค่าผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด เท่านั้น

2. ไม่สามารถเบิกได้ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  เนื่องจากสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไม่มีระเบียบกระทรวงการคลังให้เบิกจ่ายได้


printrating
  Comments