ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563
Created by vecpadmin on 14/12/2564 10:49:11


ขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตรวจสอบการขอใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ตามไฟล์ ด้านล่าง

สำหรับสถานศึกษาที่ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลหลักสูตรของห้องเรียนระดับปวส. ในระบบ PVIS ให้ถูกต้อง และรอประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ หากพบข้อมูลประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ของสถานศึกษาใดไม่ถูกต้อง ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ 
1. จัดส่งใบอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ในประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานซึ่งตกหล่น หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง 
2. จัดส่งแบบสรุปการขอใช้หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ซึ่งผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม
3. จัดส่งเอกสารดังกล่าวมายัง AMS e-office : สำนักบริการการอาชีวศึกษาเอกชน ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสถานศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และจะไม่มีการแก้ไขในภายหลัง

อนึ่ง สำหรับสถานศึกษาซึ่งไม่มีรายชื่อดังกล่าว ให้สถานศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามที่ได้แจ้งไว้ใน Google sheet ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยจัดส่งเอกสารการแก้ไข ทาง AMS e-office สำนักบริการการอาชีวศึกษาเอกชน  หากพ้นกำหนดจะถือว่าสถานศึกษาไม่ประสงค์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 และจะไม่รับเอกสารต่างๆ ในภายหลังจากวัน เวลาดังกล่าว

 

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

Google Sheet ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารขอใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563

 

print
Related Articles
การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (PVIS)
การนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
rating
  Comments