ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565
Created by vecpadmin on 3/12/2564 11:07:57


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ขอเชิญสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ยื่นข้อเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และความต้องการตลาดแรงงานในประเทศ เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2564 และยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 14 ธันวาคม 2564 สถานศึกษาสามารถศึกษารายละเอียประกาศ แบบข้อเสนอโครงการ แบบเสนอโครงการและการส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://www.eef.or.th/notice/career-capital-231121/ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดตามเกณฑ์เพื่อจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานกำหนดรับนักศึกษาเข้าสู่โครงการเริ่มในปีการศึกษา 2565

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวนประมาณ 2,000 ทุน พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ

print
rating
  Comments