ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 รอบที่ 2
Created by financesom60 on 27/10/2564 15:51:58


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 รอบที่ 2 จำนวน 17 แห่ง (ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ณ วันที่ 3 กันยายน 2564) เรียบร้อยแล้ว 
โดยส่วนการคลังฯ จะดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  


ทั้งนี้  ขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1. ให้นำเงินที่ได้รับจากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดำเนินการจ่ายเงินจากบัญชีของสถานศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง หรือนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อคน ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ โดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1.1 ให้โอนผ่าน KTB Corporate online ก่อน
1.2 หากไม่สามารถดำเนินการผ่าน KTB Corporate online ให้จ่ายเป็นเงินสด ณ ที่ตั้งสถานศึกษา
1.3 หากผู้ปกครอง หรือนักเรียน นักศึกษา ไม่สะดวกมารับเป็นเงินสด ณ ที่ตั้งสถานศึกษา ให้พิจารณาโอนผ่านบัญชีธนาคารอื่น ให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียน นักศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สำหรับสถานศึกษาภาคเอกชน)

2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสารหลักฐานทางการเงิน ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา ดังนี้
2.1 ใบสำคัญรับเงินในนามของสถานศึกษา โดยให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินในนามของสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2.2 สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2.3 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

โดยให้สแกนเป็นไฟล์ .pdf ส่งผ่านทางระบบ AMS e-office และส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ กรณีสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครจัดส่งให้สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำหรับในส่วนภูมิภาคจัดส่งให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดที่รับผิดชอบดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้สถานศึกษาส่งคืนเงินให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใน 15 วัน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID - 19 2564) เลขที่บัญชี 059-6-01500-3” โดยให้จัดทำหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินคืนและสรุปรายละเอียดการส่งคืนเงินส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยให้สแกนเป็นไฟล์ .pdf ส่งผ่านทางระบบ AMS e-officeและส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ สถานศึกษาจ่ายให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียน นักศึกษา เต็มจำนวน ห้ามหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือห้ามหักค่าอื่นใดจากเงินจำนวนนี้

printrating
  Comments