ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 1)
Created by on 27/10/2564 14:27:17


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 1) แล้ว โดยส่วนการคลังฯ จะดำเนินการ
เบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 1)

ให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

print
rating
  Comments