ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 4/2)
Created by financesom60 on 23/9/2564 12:24:08


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประจำเดือนกันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 4/2) แล้ว โดยส่วนการคลังฯ จะดำเนินการ
เบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 4/2) 
ให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 

print
rating
  Comments