ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
Created by on 2/9/2564 12:19:02


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เรียบร้อยแล้ว  โดยส่วนการคลังฯ ได้เบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชี
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเรียบร้อยแล้ว 
ในวันที่ 2 กันยายน 2564

ให้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง หรือนักเรียนนักศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

หนังสือแจ้งสถานศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการ

ทั้งนี้  ขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1. ให้นำเงินที่ได้รับจากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดำเนินการจ่ายเงินจากบัญชีของสถานศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง หรือนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อคน ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ โดยให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1.1 ให้โอนผ่าน KTB Corporate online ก่อน
1.2 หากไม่สามารถดำเนินการผ่าน KTB Corporate online ให้จ่ายเป็นเงินสด ณ ที่ตั้งสถานศึกษา
1.3 หากผู้ปกครอง หรือนักเรียน นักศึกษา ไม่สะดวกมารับเป็นเงินสด ณ ที่ตั้งสถานศึกษา ให้พิจารณาโอนผ่านบัญชีธนาคารอื่น ให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียน นักศึกษา
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สำหรับสถานศึกษาภาคเอกชน)

2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสารหลักฐานทางการเงิน ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา ดังนี้
2.1 ใบสำคัญรับเงินในนามของสถานศึกษา โดยให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินในนามของสถานศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2.2 สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
2.3 รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

โดยให้สแกนเป็นไฟล์ .pdf ส่งผ่านทางระบบ AMS e-office และส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ กรณีสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครจัดส่งให้สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำหรับในส่วนภูมิภาคจัดส่งให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดที่รับผิดชอบดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้สถานศึกษาส่งคืนเงินให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใน 15 วัน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เงินกู้ตาม พ.ร.ก. COVID - 19 2564) เลขที่บัญชี 059-6-01500-3” โดยให้จัดทำหนังสือเรียนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินคืนและสรุปรายละเอียดการส่งคืนเงินส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยให้สแกนเป็นไฟล์ .pdf ส่งผ่านทางระบบ AMS e-officeและส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ สถานศึกษาไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารจากเงินจำนวน 2,000 บาท

print
Attached Files
รายชื่อสถานศึกษา/จำนวนนักเรียน/จำนวนเงินที่ได้รับโอนเข้าบัญชีสถานศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย2 แบบใบสำคัญรับเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย3 แบบสรุปของสถานศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย4 แบบรายชื่อนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
สถานศึกษาที่มีรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ รอบที่ 2 (เพิ่มเติม 152 แห่ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (กรณีขอเบิกเพิ่มเติม)
rating
  Comments