ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by vecpadmin on 8/30/2021 1:08:19 PM

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


Download ไฟล์ ประกาศฯ

 

print
rating
  Comments