ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 (ไตรมาสที่ 4/1)
Created by financesom60 on 2/8/2564 15:47:22


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 (ไตรมาสที่ 4/1) โดยส่วนการคลังฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
และโอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

จังหวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลไม่เป็นไปตามที่ขอ จำนวน 7 จังหวัด จำนวน 32 แห่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากจัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ไปก่อน
1. ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห่งดำเนินการตรวจสอบและยืนยันจำนวนนักเรียน จัดส่งให้ สอช./อศจ. ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายให้ภายหลังจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรวจสอบและยืนยันจำนวนนักเรียนแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กำหนดให้ สอช./อศจ. ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
1. จังหวัดขอนแก่น
2. จังหวัดชัยภูมิ
3. จังหวัดนครราชสีมา
4. จังหวัดมหาสารคาม
5. จังหวัดเลย
6. จังหวัดสระบุรี
7. จังหวัดอำนาจเจริญ
รายละเอียดดามเอกสารดังแนบ
printrating
  Comments