ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11
Created by on 7/23/2021 4:04:33 PM


     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอประชาสัมพันธ์ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 ปี 2564 (พิธีเปิดรมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 ปี 2564 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564) และกิจกรรม Grand Thai Silk Fashion Extravaganza และการประกวด The 3rd Next Big Silk Designer Contest 2021 ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

     หากสถานศึกษามีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ประสานโดยตรงได้ที่ คุณกิตติ (เอ็ดเวิร์ด) ประทีบนาฏศิริ ผู้ดำเนินโครงการสมาคมส่งเสริมผ้าไหมไทย หมายเลขโทรศัพท์ 08 1835 3087

     ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ หากสถานศึกษามีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดนทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้สถานศึกษาเบิกจ่ายจากงบประมาณของสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตัดเย็บชุดให้ประสานกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมไทย และการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้เป็นไปตามศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา

printrating
  Comments