ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (นบส.อศช.) รุ่นที่ ๑
Created by vecpadmin on 26/3/2564 15:53:11


     เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน รุ่นที่ ๑ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลาย  ทั้งนี้ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนจะแจ้งกำหนดการการฝึกอบรม และขั้นตอนการลงทะเบียนให้ทราบภายหลัง

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (นบส.อศช.) รุ่นที่ ๑

ที่

ชื่อ-นามสกุล

สถานศึกษา/หน่วยงาน

จังหวัด

1

นางกรรณาภรณ์ สินประสงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

กรุงเทพมหานคร

2

นางสาวพรพิรุณ วงศ์สมุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

กรุงเทพมหานคร

3

นายสนิท หฤหรรษวาสิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ ฯ

กรุงเทพมหานคร

4

นายฐิตวัฒน์ คุณะรังษี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ ฯ

กรุงเทพมหานคร

5

นางเบญจมาศ รอดพิทักษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

กรุงเทพมหานคร

6

นางสาวพรภิมล สาคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร

7

นางสาวปราณี มิสกาวัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร

8

นายมนตรี มาลีพันธุ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร

9

นางรุ่งกานต์ พิทยาพล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร

10

นางสาวภัทรดา รุ่งเรือง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

กรุงเทพมหานคร

11

นายจอมพงศ์ มงคลวณิชย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

กรุงเทพมหานคร

12

นางสาวรัตติกร โสมสมบัติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร

13

นายวิชชุพันธ์ จันทร์มณี

ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น

กรุงเทพมหานคร

14

นายกรณ์พงศ์ ดอกบัว

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

15

นายธิติ มหบุญพาชัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

กำแพงเพชร

16

นายเกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน

ขอนแก่น

17

นายไพโรจน์ เลิศกิจเจริญผล

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

ชลบุรี

18

นางพัสตราภรณ์ ธรรมสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

ชลบุรี

19

นางสาวปุญชรัสมิ์ ต้นประภัสร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

ชลบุุรี

20

นายนพดล ฉัตรชัยพลรัตน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

ชัยภูมิ

21

นางธันญภัทร์ ฐานะรักษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน

นครพนม

22

นางสาวธันยพร จันมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

นนทบุรี

23

นายวิเชียร เนียมน้อม

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

นนทบุรี

24

นายฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

นนทบุรี

25

นายสมชาย ทิพย์ประเสริฐสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

26

นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี

เพชรบุรี

27

นางสาวศิริรัตน์ ทองบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร

ยโสธร

28

นางสาววาสินีพร พลเยี่ยม

วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล

ร้อยเอ็ด

29

นางสาวชรินรัตน์ พุทธปวน

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน

ลำพูน

30

นางสาวภาณินี แสงหิรัญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

31

นายสมศักดิ์ จินาพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

สมุทรปราการ

32

นางสาวลำยอง เหมือนงิ้ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีอู่ทอง

สุพรรณบุรี

33

นางผจงกร ศรีไพโรจน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

สุราษฎร์ธานี

34

นายฉัตรานันท์ วรรณศิริ

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

สุราษฎร์ธานี

35

นางรัชนีย์ เลื่อนแก้ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ

หนองคาย

36

นายภราดร วงศ์ศรีเผือก

วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส

อุดรธานี

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารระดับสูง สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และแหล่งศึกษาดูงานในภูมิภาค  เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้เป็นนักบริหารระดับสูงที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ

 

      ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเชิญผู้บริหาร (ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการ)สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดเข้าร่วมการฝึกอบรม  โดยส่งใบสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วยถึงสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (AMS e-office) ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

      ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรม ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์
สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน http://vecp.vec.go.th

 

printrating
  Comments