ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ปีการศึกษา 2563
Created by vecpadmin on 11/2/2564 10:51:03

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ปีการศึกษา 2563  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

printrating
  Comments