ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน พ.ศ. 2563
Created by financesom60 on 21/12/2563 15:06:47

ดาวน์โหลดลิ่งนี้/หรือไฟล์แนบด้านล่าง

https://moe360.blog/2020/12/18/subsidy-ovec


printrating
  Comments