ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมมือกับสถานประกอบการ เพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Created by vecpadmin on 16/4/2563 16:21:13


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมมือกับสถานประกอบการ เพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

print
rating
  Comments