ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
Created by on 5/7/2018 1:52:08 PM

ขอเชิญสถานศึกษาส่งผู้แทนสถานศึกษาละไม่เกิน 4 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 5 ครั้ง  ดังนี้

กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                 ลงทะเบียน

กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง  วันที่ 31  พฤษภาคม  2561  ณ โรงแรมวาสิฎฐี  ซิตี้  จังหวัดสุพรรณบุรี                                           ลงทะเบียน

กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  วันที่ 7 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  จังหวัดระยอง     ลงทะเบียน

กลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        วันที่ 11 มิถุนายน  2561 เลื่อนเป็นวันที่ 21 มิถุนายน 2561          ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น                              ลงทะเบียน

กลุ่มสถานศึกษาภาคเหนือ  วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่                                                        ลงทะเบียน

ขอเชิญสถานศึกษาเอกชนส่งผู้แทนสถานศึกษาละไม่เกิน 4 คน (ผู้อำนวยการ หัวหน้างานประกันคุณภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม online  ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และสำรองที่พักตามแบบฟอร์มดังแนบไปยังโรงแรมโดยตรง

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง)จากสถานศึกษาต้นสังกัด

เรียน  ผู้เข้าร่วมประชุม “ชี้แจงการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”  
ขอให้ Print เอกสารการประชุม นำมาในวันประชุม  เพื่อรับฟังการบรรยายตามหัวข้อการประชุม จำนวน 4 ชุด ดังนี้  
   1) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
   2) กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
   3) แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
   4) แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

 

 

printrating
  Comments