ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา และจำนวนสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2559-2560
Created by jinmay on 18/10/2560 16:56:46

ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาซึ่งจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา และจำนวนสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2559-2560


                   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ และเป็นตัวชี้วัดการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ขึ้น     

                              ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาซึ่งจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีดำเนินการกรอกข้อมูล
จำนวนนักเรียน นักศึกษาและจำนวนสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2559-2560
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากลิงก์ด้านล่าง และส่งไฟล์ที่กรอกข้อมูลแล้วกลับมาให้ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนทาง AMS e-office
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 

print
rating
  Comments