การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  (ปรับปรุง 30 ส.ค. 61)

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง 22 ม.ค. 63)
 01

4

คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
 (ปรับปรุง 22 ม.ค. 63) 01

วิธีป้อนข้อมูล ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา V-E-SAR

โดย นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร (วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่-วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร) และ
นายณัฏฐ์ หอมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน

 

 

ส่งไฟล์ SAR 61 และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

 1) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 01 (ปรับปรุง 30 ส.ค. 61)
   2) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
   3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
   4) แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
   5) แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

การเปรียบเทียบมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ พ.ศ. 2559 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559

- ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙

e-SAR เดิม

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 

Template SAR 2559 (23 มิถุนายน 2560)

การอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

- Slide การประกันคุณภาพ (ดร.ก้านทิพย์)- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ (ดร.ก้านทิพย์) - ตัวอย่างการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ (อ.มารุต) - ตัวอย่างการเขียนแผนพัฒนาฯ(อ.มารุต) - การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (อ.ณัฏฐ์)

 

ที่อยู่ ศูนย์ฯ ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ถนนหัสดิเสรี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
ถนนกาญจนวณิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

Download   1.  หนังสือ สตอ. ที่ ศธ 0603/162  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

                   2.  เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน (รูปแบบพื้นสี เหมือนเล่มจริง)

                   3.  เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน (รูปแบบพื้นขาว ไม่มีพื้นหลัง)