ผู้อำนวยการ สอช.

ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
 

แนะนำ สอช.

E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 คู่มือ E-Officeรับส่งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
แบบสำรวจความร่วมมือ
การสำรวจความพึงพอใจ
เกี่ยวกับสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน

หน่วยงานภายใน สอศ


       ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม  2564           

 

เอกสารดาวน์โหลด