ปฏิทิน

Enter Title

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีสำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา

ที่

เรื่อง

กำหนดยื่นเรื่อง

หมายเหตุ

1.

ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 

 

ให้ยื่นล่วงหน้า 200 วัน

ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ของปีการศึกษา

ที่จะขอเปิดทำการสอน (ประมาณเดือนตุลาคม)

 

 

 

 

2.

ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง

 

 

 

2.1 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงความจุนักเรียน

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์

 

 

2.2 การขอย้ายสถานที่ตั้งสถานศึกษา

ไม่กำหนด

 

 

2.3 การขออนุญาตใช้และเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียน

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์

 

 

2.4 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งรายการอื่น

      - เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อ และตราของสถานศึกษา

      - เพิ่ม – ลด ที่ดินของสถานศึกษา

- ลด – เพิ่มและขอใช้อาคารเรียน/อาคารประกอบ

- เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตการขออนุญาต

- เปลี่ยนแปลงวันทำการสอนและวันหยุดประจำสัปดาห์ ฯลฯ

ไม่กำหนด

 

3.

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน ส่วนที่ 2

 

 

 

3.1 ขอเพิ่มหลักสูตร ปวช. ปวส.

 

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน

ไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์
ของปีที่จะขอเปิดทำการสอน

 

 

 

3.2 สำหรับการขออนุญาตเปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน

ไม่เกินวันที่ 1 กันยายน
ของปีการศึกษา
ที่จะขอเปิดทำการสอน

 

 

 

 

4.

ขออนุญาตโอนและรับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ไม่กำหนด

 

5.

ขออนุญาตเลิกดำเนินกิจการโรงเรียน

ให้ยื่นล่วงหน้าก่อน
สิ้นปีการศึกษาอย่างน้อย 120 วัน

 

6.

ขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

ไม่กำหนด

 

7.

ขอรับใบแทนใบอนุญาตให้โอนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ไม่กำหนด

 

8.

ขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน(ภายในประเทศ)

ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันที่
ออกเดินทาง15 วัน

 

 

9.

ขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร

ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันที่ออกเดินทาง 15 วัน

 

10.

ขออนุญาตเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วันไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปีที่จะขอเปิดทำการสอน

 

11.

ขออนุญาตเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน

ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน

 

12.

ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครู

ให้ยื่นล่วงหน้า 90 วัน

ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์
ของปีที่ถูกเรียกเข้ารับการตรวจเลือก

 

13.

ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อลาศึกษาต่อ

ทันทีหลังเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการและจับได้สลากแดง

 

 

 

 

 

 

กลุ่มทะเบียนและหลักฐานการศึกษา

ที่

เรื่อง

กำหนดยื่นเรื่อง

หมายเหตุ

1.

การจัดส่งแบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา
(ปพ.3 ปวช.45 / รบ.2 ปวช.56 / รบ.2 ปวส.46 / รบ.2 ปวส.57)

จัดส่งภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติผล

- ภาคเรียนที่ 1 ส่งภายในเดือนพฤศจิกายน

- ภาคเรียนที่ 2 ส่งภายในเดือนเมษายน

- ภาคเรียนฤดูร้อน ส่งภายในเดือนมิถุนายน

 

2.

การจัดส่งแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ระดับ ปวช. และ ปวส.

จัดส่งภายใน 45 วันนับจากวันอนุมัติผล

- ภาคเรียนที่ 1 ส่งภายในวันที่ 15 เดือนธันวาคม

- ภาคเรียนที่ 2 ส่งภายในวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม

- ภาคเรียนฤดูร้อน ส่งภายในวันที่ 15 เดือนกรกฎาคม

 

3.

การขอซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1 ปวช.45 / รบ.1 ปวช.56 / รบ.1 ปวส.46 / รบ.1 ปวส.57)

- โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
ให้ขอซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

หากมีต้องการขอซื้อแบบพิมพ์มากกว่าที่กำหนด ควรพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น

4.

การขอซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร ระดับ ปวช. และ ปวส.

- โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ขอซื้อตามที่จัดส่ง
แบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาและ
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร

- โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ขอซื้อ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

หากมีต้องการขอซื้อแบบพิมพ์มากกว่าที่กำหนด ควรพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น

                                                                   

                                                                   

 

                                                                   

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน

ที่

เรื่อง

กำหนดยื่นเรื่อง

หมายเหตุ

1.

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน

ส่งภายในวันที่  21 เดือนธันวาคม

 

2.

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน

ส่งภายในวันที่  16 เดือนมีนาคม

 

3.

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย  จบไม่พร้อมรุ่น

ส่งภายในวันที่  31 เดือนมีนาคม

 

4.

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย  ภาคฤดูร้อน

ส่งภายในวันที่  27 เดือนพฤษภาคม

 

5.

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

ส่งภายในวันที่  16 เดือนมิถุนายน  (30 วัน หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาถัดไป)

 

6.

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบปกติอยู่แล้ว และประสงค์จะจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี

ให้สถานศึกษายื่นเรื่องดำเนินการแจ้งการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคี ภายในวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์

 

7.

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทวิภาคีอยู่แล้ว

ให้สถานศึกษารายงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของปีการศึกษาถัดไป ภายในวันที่ 30 เดือนเมษายน

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอุดหนุนการศึกษา

ที่

เรื่อง

กำหนดยื่นเรื่อง

หมายเหตุ

1.

ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1

ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

 

2.

ยื่นคำขอรับการอุดหนุน

1. รายบุคคล ( แบบ อน.1  อน.2  อน.3 และเอกสารประกอบโดยสำรวจนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.) ด้วยระบบ PSIS

2. เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (นักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิ.ย.)

3. เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (ตามนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิ.ย.)

4. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) (แบบ พช.1 พช.2 และเอกสารประกอบ โดยสำรวจครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.)

5. ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (แบบขอรับเงิน พ.ค.ศ. และเอกสารประกอบ)

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

7. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8. เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

ภายในวันที่ 20 มิถุนายน

 

3.

ส่งคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิ.ย.น้อยกว่าจำนวนนักเรียนตามประมาณการ

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน

 

4.

1. รายบุคคล ( แบบ อน.1  อน.2  อน.3 และเอกสารประกอบโดยสำรวจนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย. ด้วยระบบ PSIS  (สำหรับโรงเรียน

    ที่ขอเปิดรับนักเรียนภาคเรียนที่ 2)

2. เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ตามนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พ.ย.)

ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน

 

5.

ส่งแบบสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

 

6.

ยื่นใบเบิกขอรับเงินอุดหนุน

1. รายบุคคล ( แบบ อน.4 อน.5 อน.6 พร้อมเอกสารประกอบ)

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) (แบบ พช.3 พช.4 และ พช.5 สำเนาบัญชีจ่ายเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ประจำเดือนที่ครูขอเบิกเงินพร้อมเอกสารประกอบ)

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

4. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน

 

7.

ส่งแบบสรุปเงินอุดหนุนตามประมาณการเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน              

ภายในวันที่ 15 มีนาคม

 

8.

ส่งแบบสรุป

1. รายบุคคล (สรุปจาก อน.1, อน.2 , อน.3 ) สำรวจนักเรียน ณ วันที่ 10 พ.ย. สำหรับโรงเรียนที่ขอเปิดรับนักเรียนภาคเรียนที่ 2

2. เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ตามนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พ.ย.)

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

 

9.

ส่งแบบสรุป

1. รายงานประจำปี รายบุคคล (สรุปจาก อน.1, อน.2 , อน.3 ) สำรวจนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.

2. เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (นักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิ.ย.)

3. เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (ตามนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิ.ย.)

4. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) (แบบ พช.1 พช.2 และเอกสารประกอบ โดยสำรวจครู ณ วันที่ 10 มิ.ย.)

5. ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (แบบขอรับเงิน พ.ค.ศ. และเอกสารประกอบ)

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

7. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8. เงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน

 

10.

ส่งแบบสรุป การสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ภายในวันที่ 31ธันวาคม

 

11.

ส่งแบบสรุป

1. รายบุคคลประจำเดือน (สรุปจาก อน.4, อน.5 , อน.6 )

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) (แบบ พช.3 พช.4 และ พช.5 สำเนาบัญชีจ่ายเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ประจำเดือนที่ครูขอเบิกเงินพร้อมเอกสารประกอบ)

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

4. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน