ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 (ไตรมาสที่ 4/1)
Created by financesom60 on 7/24/2020 1:59:48 PM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 256... Read More..


หลักการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและการยื่นคำร้อง หรือคำขอรับเงินอุดหนุนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Created by vecpadmin on 7/1/2020 10:41:41 AM

หลักการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและการยื่นคำร้อง หรือคำขอรับเงินอุดหนุนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ป... Read More..