ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category
ตรวจเพิ่มหลักสูตร สาขางานเทคนิควิทยาการนาฬิกา
Created by vecpadmin on 6/10/2021 6:28:19 PM

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบั... Read More..


ประชุมแนวทางการร่างบทบัญญัติ
Created by Rammon on 6/10/2021 2:10:06 PM

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายจรูญ ชูลาภ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.... Read More..


การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Created by vecpadmin on 6/4/2021 1:24:19 PM

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Read More..