ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ตรวจเพิ่มหลักสูตร สาขางานเทคนิควิทยาการนาฬิกา
Created by vecpadmin on 10/6/2564 18:28:19

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และคณะกรรมการฯ ตรวจความพร้อมในการขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา สาขางานเทคนิควิทยาการนาฬิกา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด


print
rating
  Comments