ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ประชุมแนวทางการร่างบทบัญญัติ
Created by Rammon on 10/6/2564 14:10:06

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายจรูญ ชูลาภ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ... โดยมีดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และคณะทำงานฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ห้อง 5 ชั้น 1 ทั้งนี้คณะทำงานปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด


print
rating
  Comments