ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Created by vecpadmin on 4/6/2564 13:24:19

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


ในการนี้ สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนขอให้สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

            1. กรอกข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง ในระบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (V-e-Sar) (www.vesar.org) ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ ข้อ 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

            2. จัดส่งรูปเล่มไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค จำนวน 1 ชุดและอาชีวศึกษาจังหวัด จำนวน 1 ชุด

 

 

ที่อยู่ ศูนย์ฯ ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ถนนหัสดิเสรี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
ถนนนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถนนสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้ 
ถนนกาญจนวณิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

printrating
  Comments