ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามประมาณการ เป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Created by financesom60 on 27/4/2564 17:09:04

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามประมาณการ เป็นค่าหนังสือเรียน​ ค่าอุปกรณ์การเรียน​ ค่าเครื่องแบบนักเรียน​
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน​ ภาคเรียนที่​ 1/2564 โดยส่วนการคลังฯ ได้เบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุน
ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 (ครั้งที่ 1)

ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่ครบถ้วน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 53 แห่ง และส่วนภุมิภาค จำนวน 331 แห่ง รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้
เนื่องจาก สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 รายจังหวัดไม่เพียงพอ โดยส่วนที่ค้างจ่ายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จะดำเนินการขอเบิกจ่ายให้เพิ่มเติมเมื่อสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 มาให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว


printrating
  Comments