ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3)
Created by financesom60 on 27/4/2564 9:09:35

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3) โดยส่วนการคลังฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
และโอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

 


print
rating
  Comments