ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Created by financesom60 on 22/1/2564 16:18:16


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามจำนวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริง ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563
โดยส่วนการคลังฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

 

 

print
rating
  Comments