ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2)
Created by financesom60 on 22/1/2564 16:15:10


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2) โดยส่วนการคลังฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
และโอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

print
rating
  Comments