ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

(ร่าง)รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ปีการศึกษา 2563
Created by vecpadmin on 8/1/2564 11:19:15


ขอให้สถานศึกษาซึ่งขอจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และรายชื่อสถานประกอบซึ่งสถานศึกษามีความร่วมมือในการจัดการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ สถานศึกษาใดตรวจสอบแล้วมีข้อแก้ไข ขอให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขและจัดส่งเอกสารผ่านทาง AMS E-Office ภายในวันที่ 13 มกราคม 2564

หากพ้นกำหนดจะยึดข้อมูลตามรายชื่อสถานศึกษาตามตารางด้านล่าง

หากข้อมูลประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และรายชื่อสถานประกอบการไม่ครบถ้วน และไม่มีการแจ้งแก้ไขภายในกำหนด จะถือว่าสถานศึกษา ไม่ประสงค์จะขอจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2563 จะขอตัดข้อมูลออกจากรายชื่อที่จะเสนอเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป

printrating
  Comments