ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Created by vecpadmin on 7/12/2563 14:30:32

     ขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินและคัดเลือกต่อประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓


     การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

printrating
  Comments