ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1) 
Created by financesom60 on 23/11/2563 10:17:54

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1) โดยส่วนการคลังฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
และโอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
เรียบร้อยแล้ว


print
rating
  Comments