ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิมเติม) ตามจำนวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริง วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
Created by financesom60 on 5/10/2563 17:15:16

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติมจากประมาณการ
เป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามจำนวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
โดยส่วนการคลังฯ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563


print
rating
  Comments