ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนกันยายน 2563 (ไตรมาสที่ 4/2) 
Created by financesom60 on 2/10/2563 8:58:36

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
เดือนกันยายน 2563 (ไตรมาสที่ 4/2)  โดยส่วนการคลังฯ ได้ดำเนินการ
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563  เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้  ขอให้สถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการ และนำเงินอุดหนุนไปจ่ายเป็นเงินเดือนครูไม่ต่ำกว่าวุฒิที่ทางราชการกำหนด และตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และนำเงินไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ พัฒนาอาคารสถานที่ และดำเนินกิจการของโรงเรียน

 

 


print
rating
  Comments