ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏฺบัติการผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ
Created by vecpadmin on 11/9/2563 15:37:19


     ขอเชิญผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการสถานศึฏษาอาชีวศึกษาเอกชน สถานศึกษาละ ๑ ท่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏฺบัติการผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๓ ณ โรงแรมใบหยกสกาย  เขตราชเทวี  กรุงเทพหมานคร  โดยตอบรับเข้าร่วมการประชุมที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxtX24B3sIzmUFmNUFBGAjwYE_TOlnoaoNe-C6SogVWWZqnQ/viewform?usp=sf_link  ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  และขอให้ผู็เข้าร่วมประชุมนำหนังสือแบบตอบรับ  และหนังสือคำสั่งสถานศึกษา เรื่อง แต่งตั้งผู้เข้าร่วมประชุม  มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม 

     ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก(ห้องพักคู่)  จำนวน  ๒  คืน (คืนวันที่ ๒๓ และ/หรือ คืนวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๓) ค่าอาหารกลางวัน  อาหารเย็น  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 

printrating
  Comments