ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา เฉพาะนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Created by financesom60 on 25/8/2563 14:11:44

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา เฉพาะนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณีสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยเครื่องมือที่ชำรุด ร้อยละ 30 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยส่วนการคลังฯ ได้โอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563


print
rating
  Comments