ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน
Created by vecpadmin on 20/8/2563 15:23:31


     สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ขอให้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนร่วมตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น  ในการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริหารของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  เลือกการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการหรือสแกน QR-CODE และตอบแบบสอบถามทั้ง ๕ ตอน  ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนจะได้รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ  สรุปเป็นความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนและนำมาพัฒนาการให้บริการของสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนต่อไป

 

แบบสำรวจ

printrating
  Comments