ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 (ไตรมาสที่ 4/1)
Created by financesom60 on 24/7/2563 13:59:48

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 (ไตรมาสที่ 4/1)  โดยส่วนการคลังฯ ได้ดำเนินการ
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ไตรมาสที่ 4/1 ให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้  ขอให้สถานศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการ และนำเงินอุดหนุนไปจ่ายเป็นเงินเดือนครูไม่ต่ำกว่าวุฒิที่ทางราชการกำหนด และตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และนำเงินไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ พัฒนาอาคารสถานที่ และดำเนินกิจการของโรงเรียน


print
rating
  Comments