ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (PVIS)
Created by vecpadmin on 1/7/2563 11:03:08


                   ขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน หากสถานศึกษายังส่งเอกสารไม่ครบ หรือไม่เรียบร้อย ทำให้ไม่มีการบันทึกข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุญาตในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (PVIS) ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนโดยด่วน เพื่อจัดทำเป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป

                   สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓  ให้ใช้ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในการกรอกข้อมูลนักศึกษาเข้าระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (PVIS) ไปพลางก่อน  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (PVIS) จะเปิดให้สถานศึกษาปรับปรุงข้อมูลห้องเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ ๑ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ ต่อไป

printRelated Articles
การนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
หลักการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและการยื่นคำร้อง หรือคำขอรับเงินอุดหนุนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
rating
  Comments