ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
Created by vecpadmin on 11/6/2563 16:15:24


     สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตรวจสอบผลการกรอกข้อมูลในระบบฯ หากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ขอให้เร่งดำเนินการกรอกข้อมูลผลการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่เว็บไซต์ www.vesar.org ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคที่สถานศึกษาตั้งอยู่  ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office  ทั้งนี้ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สถานศึกษากรอกข้อมูลในระบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีผลต่อการพิจารณาเข้าร่วมดำเนินการกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

printrating
  Comments