ข่าวประชาสัมพันธ์ - อ่านข่าว

แบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยเฉพาะการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี
Created by on 5/6/2563 16:02:19


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำแบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยเฉพาะการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี  ขอให้สถานศึกษาตอบแบบสำรวจออนไลน์ผ่าน Link sinv QR-code หากไม่สามารถดำเนินการตอบแบบสำรวจออนไลน์ได้ ขอให้จัดส่งแบบสำรวจไปยัง ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี  ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office

ลิงก์แบบสำรวจ

print
rating
  Comments